Nan Boston Medical Center, sante w se pi gwo priyorite nou. Se poutèt sa nou kontan anonse ou kounye a Massachusetts louvri vaksinasyon nan pwochen gwoup nan Faz 2 a.. Anplis nenpòt moun ki deja elijib, kounye a nou kapab ofri randevou vaksinasyon bay moun ki satisfè nenpòt nan kritè sa yo:

 • Gen 65 lane ak plis
 • Viv oswa travay nan lojman pou moun aje piblik ak prive abòdab oswa pou moun ki gen revni ba
 • Gen de (2) oswa plis nan pwoblèm medikal sa yo, ki ka lakòz plis risk pou gen maladi grava ak COVID-19:
  • Opresyon (modere a grav)
  • Kansè
  • Maladi ren kwonik
  • Maladi Pilmonè Obstriktif Kwonik (COPD)
  • Trizomi 21 (Sendwòm Down)
  • Maladi kè, tankou ensifizans kadyak, maladi atè kowonè, oswa kadyomyopati
  • Eta Sistèm Iminitè ki Afebli akò grèf ògàn solid
  • Obezite (endèks mas kòporèl [BMI] an 30 kg / m2 oswa pi wo men anba 40 kg / m2)
  • Obezite grav (BMI ≥ 40 kg / m2)
  • Gwosès
  • Maladi anemi falsifòm
  • Fimen
  • Dyabèt tip 2

Randevou vaksen yo disponib pou tout rezidan ki elijib nan Massachusetts nan tout senk sit vaksinasyon kominotè nou yo:

Pou jwenn plis enfòmasyon ak pou pwograme yon randevou, ale nan paj sit vaksinasyon COVID-19 la sou BMC.org.

Epitou, randevou yo disponib nan BMC pou tout pasyan ki elijib ki aktyèlman ap resevwa swen prensipal nan yon klinik BMC. Tanpri kontakte pwofesyonèl swen prensipal ou pou plis enfòmasyon.

Pandan nou ankouraje tout moun pran yon vaksen COVID-19 lè yo kapab, nou konnen ou ka gen kesyon sou vaksen an. Anplis pale ak pwofesyonèl swen sante ou, ou ka jwenn repons anpil kesyon sou vaksen COVID-19 - tankou ki jan vaksen an ap travay ak enfòmasyon pou moun ki gen pwoblèm sante espesifik - sou BMC.org. N ap mete sit sa a ajou pandan n ap aprann plis bagay.