Vaksen

Vaksen yo se pi bon mwayen ki genyen pou pwoteje tèt ou kont COVID-19 lan. Jodia la menm, ou kapab pran ni premye, ni dezyèm, ni dòz rapèl ou an nan BMC.

Read more

Tès

Genyen anpil opsyon ki egziste pou fè tès COVID-19 lan. Chèche plis enfòmasyon sou chak kategori epi ki fason epi nan ki moman pou fè tès la.

Read more

Tretman ak Swen

Si ou gen COVID-19, BMC kapab ede w resevwa tretman ak swen ou gen bezwen yo pou retounen anfòm ankò.

Read more

Resous

Pandemi sa a se te yon moman difisil. BMC la pou ede ou pran swen sante mantal, sosyal, ak byennèt fizik ou.

Read more