Boston Medical Center no longer requires masks in either administrative areas or most clinical settings.

Of course, patients, visitors, and hospital staff may still wear masks if they prefer. Masks will be available in the lobbies, all clinics, inpatient floors, and the Emergency Department.
If you are COVID-positive, you (and any visitors) will be required to wear a mask, and the staff will wear N95 masks during your care.

If you have a cough or other symptoms of an upper respiratory infection (such as the flu or a cold) and your COVID status is either negative or pending, you will be required to wear a mask.

Vaksen

Vaksen yo se pi bon mwayen ki genyen pou pwoteje tèt ou kont COVID-19 lan. Jodia la menm, ou kapab pran ni premye, ni dezyèm, ni dòz rapèl ou an nan BMC.

Read more

Tès

Genyen anpil opsyon ki egziste pou fè tès COVID-19 lan. Chèche plis enfòmasyon sou chak kategori epi ki fason epi nan ki moman pou fè tès la.

Read more

Tretman ak Swen

Si ou gen COVID-19, BMC kapab ede w resevwa tretman ak swen ou gen bezwen yo pou retounen anfòm ankò.

Read more

Resous

Pandemi sa a se te yon moman difisil. BMC la pou ede ou pran swen sante mantal, sosyal, ak byennèt fizik ou.

Read more