Gen kounye a yon mank nasyonal nan fòmil tibebe ak espesyal akòz pwoblèm chèn ekipman ki gen rapò ak yon rapèl soti nan yon gwo manifakti, osi byen ke lòt faktè. Nou konnen sa a se yon moman difisil pou anpil fanmi, e byenke malerezman BMC pa gen fòmil pou bay, nou mete ansanm lis resous ak konsèy sa a pou ede w pandan mank nan ap kontinye.

 1. Pa dekouraje. Founiti magazen yo chanje chak jou. Rele oswa vizite magazen lokal yo ak magazen big box yo (oswa biwo WIC ou a) kantite fwa sa posib la.
 2. Se pou w mete w prè pou nenpòt modifikasyon ki ta genyen. Sa ka rive tibebe w la sèvi ak diferan kalite fòmil san li pa genyen okenn pwoblèm - li plis sou sa nan sa ki anba a.
 3. Si ou ale sou entènèt, achte sèlman nan men founisè moun byen konnen. Pran anpil prekosyon ak move enfòmasyon epi itilize sèlman enfòmasyon ki soti nan yon sous ou fè konfyans, ni pou sa yo mansyone anba yo.

Bagay Ou Ka Fè

Toujou kontakte pedyat ou a si w genyen kesyon oswa kèk enkyetid, epi kontinye al bay tibebe w la swen ki pwograme pou li yo epi toujou ale nan randevou yo. Tanpri pa rele oswa pa vini nan Boston Medical Center a (Sant Medikal Boston an) pou vin mande fòmil. Malerezman, nou pa genyen pou nou bay pasyan yo ak fanmi yo.

 • Si w pa ka jwenn mak fòmil ou plis renmen an, achte youn ki menm jan an. Mande doktè pitit ou a yon tablo ranplasman fòmil oswa ale sou BMC.org pou jwenn li.
 • Si pitit ou a p ap pran yon fòmil espesyal, gade ki fason li reyaji ak nouvo pwodui sa a. Si pa genyen okenn reyaksyon ki grav (tankou dyare oswa konstipasyon), itilize chwa yo pwopoze w yo.
 • Si pitit ou a ap itilize yon fòmil espesyal, poze doktè pitit ou a kesyon sou sa anvan ou bay tibebe w la yon nouvo mak.

Si ou kapab bay tete epi si w vle ogmante alètman w ap fè kounye a oswa si w vle ajoute li kòm yon nouvo metòd pou bay manje, genyen resous ki disponib pou sa. Men kèk resous BMC:

Bagay Pou Pa Fè

Pandan gen kèk nan aksyon sa yo ki sanble yo bay bonjan garanti ke tibebe w la genyen yon fòmil, yon fòmil ki fèt lakay oswa ki fonn, sa pa pral bay tibebe w la tout eleman nitritif (vitamin ak mineral ki bon pou lasante) li bezwen yo. Nan kèk ka, sa kapab trè danjere.

Tanpri:

 • Pa fonn fòmil la ak anpil dlo poutèt pou l ka dire pi lontan.
 • Pa fè fòmil etan lakay ou. Gen kèk nan resèt ou wè sou entènèt yo ki genyen yon seri engredyan ki kapab danjere oswa ki pa bon pou tibebe yo 
 • Pa sèvi ak fòmil ki fèt pou yon timoun ki gen yon laj diferan, tankou fòmil pou timoun piti, sof si ou pale ak doktè pitit ou a anvan.

Pou Plis Èd

 • Gwoup medya sosyal yo: Pafwa moun ki sou Facebook oswa ki sou lòt platfòm medya sosyal yo kapab ede w jwenn fòmil, oswa yo ka fè w kado fòmil.
 • Òganizasyon k ap bay lèt: Òganizasyon sa yo distribye lèt matènèl yo ba yo kòm don. Ale sou www.hmbana.org.
 • Ajans k ap bay manje: Ale sou www.FeedingAmerica.com pou jwenn òganizasyon k ap bay manje nan zòn ou an, ki ka petèt genyen fòmil ki disponib.
 • 2-1-1 United Way la: Rele 2–1-1 pou w ka konekte ak yon espesyalis resous kominotè ki kapab ede w jwenn ajans k ap bay manje oswa lòt sous fòmil.
 • Pwogram WIC: Rele 617-425-2070 jodi a menm pou w ka jwenn plis enfòmasyon konsènan WIC epi pou ka konnen èske ou menm ak fanmi w kapab itilize resous sa a.