VIAP gen yon rezo patnè kominotè solid, nou kolabore sere sere avèk yo pou asire pi wo nivo patisipasyon ak angajman anvè kominote ak kliyan nou yo. Chak pwogram, sèvis, ak kowalisyon gen konsantre espesifik ak ekspètiz. Koneksyon sa yo pèmèt se konekte kliyan VIAP ak sèvis ak resous ki ta pi byen satisfè bezwen yo.

Louis D. Brown Peace Institute

Sèvi kòm yon sant gerizon, ansèyman, ak aprantisaj pou fanmi ak kominote ki afekte nan asasina, chòk, chagren, ak pèt.

Enstiti Resous Jistis (JRI)

Yon lidè nan jistis sosyal, ak plis pase 100 pwogram divès ki satisfè bezwen moun, fanmi ak kominote ki pa gen desèvi, angaje nan ekselans, bay sèvis vize ki sipòte diyite chak moun.

Ekip twomatik nan katye vil Boston

Ofri sèvis gratis ak prive pou moun, fanmi, ak kominote ki afekte nan vyolans nan kominote a, ki gen ladan sipò pou kriz imedyat, sipò pou moun ak fanmi yo nan evènman kominotè (egzanp vigil, memoryal), referans nan sèvis sante konpòtman kontinyèl, edikasyon chòk, kontak kominotè. , ak gwoup pou siviv/gerizon