Sit Vaksen Covid | Boston Medical Center
BMC Updates and Information.

BMC is seeing patients at our hospital and clinics—see how we’re keeping everyone safe. Book your next appointment today or learn about our telehealth options.

To protect the health of patients and staff, BMC is restricting all visitors unless pre-approved by each patient's care team under extenuating circumstances.

Community vaccine sites are now open for booking appointments for Boston residents

Sit Vaksen Covid

Vaksinasyon yo disponib kounye a nan sit ki nan lis anba a.

Planifye Premye Randevou ou a

Orè sou entènèt

Dezyèm randevou ou a ap planifye pandan ou nan premye randevou ou a.

 • Tout travayè swen sante k ap bay swen dirèk ak swen pou COVID
 • Rezidan etablisman swen long dire yo, mezon retrèt yo, ak etablisman bay asistans pou viv yo
 • Sekouris yo
 • Pèsonèl swen angwoup pou rezidan ak rezidan yo
 • Travayè Sèvis Swen Sante Adomisil yo
 • Travayè swen sante ki pa ap bay swen pou COVID
 • Moun ki gen laj 65 lane oswa plis
 • Moun ki gen de oswa plis nan kondisyon medikal sa yo: Opresyon (modere-a-grav); kansè; maladi ren kwonik; maladi kwonik obstriktif poumon (COPD); Sendwòm Dawonn; kondisyon kè, tankou ensifizans kadyak, maladi atè kowonè, oswa kadyomiopati; eta iminokompromize (febli sistèm iminitè) soti nan transplantasyon ògàn solid; obezite (endèks mas kò [BMI] nan 30 kg / m2 oswa pi wo men <40 kg / m2); obezite grav (BMI ≥ 40 kg / m2); gwosès; maladi selil digo; fimen; dyabèt tip 2.
Sit vaksinasyon sa yo sèvi tout moun atravè Commonwealth la, men yo patikilyèman konsantre sou sèvi rezidan ki ap viv yo oswa ki resevwa premye swen nan Boston.
 • Allston/Brighton (02163, 02134, 02135)
 • Back Bay, Beacon Hill, North End, West End, and Downtown (02108, 02109, 02110, 02112, 02113, 02114, 02116, 02117, 02196, 02199, 02205)
 • Charlestown (02129)
 • Dorchester (02121, 02125, 02122, 02124)
 • East Boston (02128)
 • Fenway (02115, 02123, 02215)
 • Hyde Park (02136, 02137)
 • Jamaica Plain (02130)
 • Mattapan (02126)
 • Roslindale (02131)
 • Roxbury (02119, 02120)
 • South Boston (02127, 02210)
 • South End (02111, 02118)
 • West Roxbury (02132)

Sit Vaksen COVID-19 yo

Ou ka jwenn lòt sit vaksen atravè Massachusetts nan mass.gov.

1137 River St, Hyde Park, MA 02136
orè:
7:00 AM-11:00 AM ak 5:00 PM-9:00 PM (Lendi-Vandredi)
Pakin:
Pakin nan lari limite
Faz:
Pasyan ki Elijib nan Boston, Massachusetts
1257 Blue Hill Ave, Mattapan, MA 02126
orè:
8:00 AM-4:00 PM (Lendi, Madi, Jedi, ak Vandredi)
Pakin:
Pakin Legliz ak pakin nan lari ki disponib
17 Corinth St, Roslindale, MA
orè:
8:00 AM-4:00 PM (Lendi-Samdi)
Pakin:
Diponiblite Pakin nan lari ki limite
70 Talbot Ave, Dorchester, MA 02124
orè:
8:30 AM-4:30 PM (Lendi-Samdi)
Pakin:
Pakin ak pakin nan lari ki disponib
85 East Concord Street, Boston MA 02118
Pakin:
710 Albany Garage & Pakin nan lari limite

Kesyon Moun Poze Souvan

Enfòmasyon jeneral ak Kesyon moun Poze Souvan yo ou kapab jwenn yo nan bmc.org/covid-19-vaccine.

'Kisa mwen ta dwe fè si mwen gen kesyon pandan m ap planifye randevou mwen an?'

Rele 2-1-1

Èske gen pakin nan chak sit vaksen yo?

Gen pakin limite nan chak sit. Gade enfòmasyon pakin pou chak sit anwo a.

Èske sit vaksen yo aksesib pa transpò piblik?

Tout sit pou vaksinasyon yo nan distans demi kilomèt (804 mèt) ak yon estasyon transpò piblik (otobis, tren, oswa T).

'Kòman pou mwen rezève yon dezyèm randevou?'

'Ou pral rezève yon randevou pou dezyèm dòz vaksen ou a pandan ou nan premye randevou ou a. Dezyèm randevou a pral swa 21 oswa 28 jou apre premye a, tou depann de ki vaksen ou pran.

Kisa pou mwen fè si mwen gen pwoblèm oswa kesyon apre mwen fin pran vaksen an?

Tanpri rele founisè premye swen ou a si ou gen kesyon oswa si ou gen yon lafyèv ki depase 101 F, doulè nan misk ki grav, oswa tèt fè mal ki grav. Si ou pa gen yon founisè swen prensipal ou ka rele Liy pou Sipò COVID-19 ki pou BMC a (the BMC COVID-19 Help Line) nan 617-638-9620.

Si ou gen siy reyaksyon alèji ki grav, rele 911 imedyatman.

'Èske m ka sispann pote mask nan figi m epi pran lòt prekosyon apre m fin pran vaksen an?'

Non, ou sipoze kontinye pote mask ou a epi pratike distans fizik menm aprè lè ou fin pran vaksen an. Kounya, nou pa konnen si moun ki fin pran vaksen yo ka pwopaje COVID-19 la, paske yo pat fè rechèch sou li nan eseyaj klinik yo. Vaksen an pa pwoteje ou kont COVID-19 la lapoula. Li pran jiska de semèn apre dezyèm dòz la pou pwoteje tèt ou konplètman.

Sa vle di ou sipoze kontinye swiv tout konsèy aktyèl yo pou ka pwoteje tèt ou ak lòt yo. Sa gen ladan:

 • Mete yon mask.
 • Rete a omwens sis pye distans ak lòt moun.
 • Evite foul moun.
 • Lave men ou yo souvan.
 • Swiv konsèy vwayaj eta a.
 • Rete an karantèn si ou ekspoze tèt ou ak yon moun ki gen COVID-19.

'Ki efè segondè vaksen COVID-19 la genyen?'

Anpil moun te gen efè segondè minè aprè yo te pran vaksen an. Sa yo gen ladan yo:

 • Doulè ozanviwon kote nan bra ou te pran vaksen an
 • Frison
 • Fatig
 • Tèt fè mal
 • Doulè nan misk oswa jwenti
 • Lafyèv. Gen kèk moun ki ka gen gwo lafyèv (depase 102ºF).

'Kisa pou m fè si mwen gen efè segondè?'

Si ou gen siy reyaksyon alèji ki grav, rele 911 imedyatman. Siy sa yo plis ka parèt depi ou fin pran vaksen an, epi enkli:

 • Gòj ak bouch anfle
 • Difikilte pou respire
 • Toudisman
 • Po ble oubyen bouch ble
 • Pèdi konesans

Si ou genyen yon efè segondè ki pa grav ki devlope nan 48 èdtan, tankou ou ta santi yon ti lafyèv men ak yon tanperati ki pi ba 101ºF, doulè nan kote ou pran vaksen an, yon ti fatig, yon ti doulè nan misk ou yo, oubyen yon ti tèt fè mal, ou pa bezwen rete lakay ou. Ou kapab pran remèd pou doulè yo vann nan lari san preskripsyon, tankou asetaminofèn oubyen ibipwofèn, pou trete sentòm sa yo. Si ou gen gratèl sèlman kote yo ba w vaksen an, ou kapab trete l ak 1% krèm idwokòtizòn (ki disponib pou achte nan lari) yon fwa oubyen defwa pa jou jiskaske li ale.

Si ou gen lafyèv ki depase 101 degre farennay, gwo doulè nan misk, oubyen gwo tèt fè mal, tanpri rete lakay ou epi rele founisè premye swen ou a.

Si ou pa gen yon founisè premye swen ou ka rele Liy Sipò pou COVID-19 BMC a nan 617-638-9620.

OR