Mizajou sou Tès COVID-19 Adomisil, Tretman ak Vaksen kont COVID-19

Mèsi paske w kontinye chwazi Boston Medical Center ki pou trete ou! Tanpri verifye anba la pou jwenn kèk enfòmasyon enpòtan ak mizajou ki fèt sou COVID-19.

Enfòmasyon sou Tès ak Swen COVID-19 nan BMC
Gen randevou an pèsòn oswa telesante ki disponib menm jou an oswa nan demen nan BMC pou nouvo ak pasyan yo konfime nan Pedyatri, Swen Prensipal pou Granmoun, Swen pou Granmoun Aje yo, ak Medisin pou Fanmi. Tanpri evite ale nan sal ijans epi rele nou avan pou ti maladi ak blesi ki pa grav yo tankou ti fyèv, tous, zòrèy fè mal:
Swen Ijan + Enfòmasyon Depatman Ijans
Gen anpil pasyan k ap tann nan sèvis ijans nou an epi nou okipe anpil nan moman sa a. Si ou menm oswa pitit ou malad epi li bezwen swen medikal men li pa gen yon ijans ki menase lavi l, l ap pi bon pou nou evite yon vizit nan sal ijans la. Nou gen randevou an pèsòn oswa telesante menm jou oswa nan pwochen jou a ki disponib pou pasyan Pedyatri, Medsin Entèn, Geryatri (medsin pou moun ki aje) ak Medsin Familyal nou yo.
Swen Ijan + Enfòmasyon Depatman Ijans
Gen anpil pasyan k ap tann nan sèvis ijans nou an epi nou okipe anpil nan moman sa a. Si ou menm oswa pitit ou malad epi li bezwen swen medikal men li pa gen yon ijans ki menase lavi l, l ap pi bon pou nou evite yon vizit nan sal ijans la. Nou gen randevou an pèsòn oswa telesante menm jou oswa nan pwochen jou a ki disponib pou pasyan Pedyatri, Medsin Entèn, Geryatri (medsin pou moun ki aje) ak Medsin Familyal nou yo.
Sojourner House, INC. Evènman Vaksinasyon Covid-19
 • Sojourner House, INC.
 • Mèkredi, 29 desanm, 1:00 PM - 4:00 PM
 • 85 Rockland Street, Boston Ma 02119
Boston International Newcomers Academy Evènman Vaksinasyon Covid-19
 • Boston International Newcomers Academy
 • Jedi 23 desanm, 1:00 PM - 4:00 PM
 • 100 Maxwell Street, Mattapan Ma 02126
South Boston - Boys and Girls Club Evènman Vaksinasyon COVID-19
 • South Boston - Boys and Girls Club
 • Mèkredi, 22 desanm, 1:30 PM - 6:30 PM
 • 230 W Sixth Street, South Boston Ma 02127
Warren Prescott School Evènman Vaksinasyon Covid-19
 • Lekòl Warren Prescott
 • Madi, 21 desanm, 12:00 PM - 4:00 PM
 • 50 W School Street, Charlestown Ma 02129
Evènman Vaksinasyon Covid-19 nan Lekòl Elemantè JFK
 • Lekòl Elemantè JFK
 • Madi, 21 desanm, 2:00 PM - 5:00 PM
 • 7 Bolster Street, Jamaica Plain Ma 02130
Evènman Vaksinasyon Covid-19 nan Lekòl Edikasyon Bonè Ellison-Parks
 • Lekòl Edikasyon Bonè Ellison-Parks
 • Lendi, 20 desanm, 1:30 PM - 5:00 PM
 • 108 Babson Street, Mattapan Ma 02126