Pandan dènye mwa yo, nou te wè plis ka COVID-19 nan Boston, ak nan Massachusetts epi nan tout peyi a, epi nou santi kantite ka yo ap ogmante ankò nan sezon ivè a. Boston Medical Center ap kontinye suiv chanjman sa yo, ansanm ak nouvo varyan COVID-19 la ak lòt devlopman yo.

Nou ap asire nou pou tout moun ki sou kanpis lopital la suiv tout rekòmandasyon sante piblik la, epi nou di w mèsi paske ou pran mezi pou pwoteje tèt ou ak lòt moun kont COVID-19 la. Ou kapab ede lè ou:

  • Mete yon mask nan tout espas piblik, ak nan espas ki fèmen yo. Tout moun dwe mete mask nan tout batiman ki sou kanpis BMC a, menm si ou vaksinen. Mask yo obligatwa nan tout espas piblik ki fèmen nan Boston ak nan plizyè lòt vil ki nan MA.
  • Kenbe distans sosyal ak lòt moun yo nan espas piblik yo. Ou ta dwe kenbe yon distans twa (3) pye pou pi piti si ou mete yon mask epi sis (6) pye pou pi piti, si ou pa gen mask.
  • Pran Vaksen, epi ankouraje moun ki nan alantou w yo pran vaksen. Vaksen COVID-19 pou tout moun ki gen plis pase senk (5) lane disponib nan tout sant vaksinasyon BMC yo sou randevou oswa annik al pran. Ale sou BMC.org oswa Mass.gov pou w jwenn plis enfòmasyon ak jwenn yon sit vaksinasyon.
  • Rete lakay ou si ou pa santi w byen.
  • Pran dòz boustè a si w te pran vaksen COVID-19 ou a deja. W ap jwenn plis enfòmasyon anba a.
  • Fè tès COVID-19 si ou vwayaje, si ou te an kontak, oswa si w santi lespri w pa anpè. Ou kapab jwenn yon lis kote pou fè tès nan Boston sou Boston.gov.
  • Lave oswa dezenfekte men w souvan.

Rankontre ak BMC 11 Desanm pou yon vaksinasyon k ap fè kont COVID-19 la pou vakans yo!

Jou ki ap Samdi 11 desanm sòti 7 a.m. jiska 3 p.m., BMC ap òganize yon klinik vaksinasyon espesyal kont COVID-19 pou vakans lan pou ede moun yo pran vaksen anvan vakans yo. N ap gen bon bagay pou patisipan yo pase nan bouch yo tou!

Nou ankouraje moun pran randevou, men nou aksepte moun vini san randevou nan limit materyèl ki disponib yo. Ou kapab pran yon randevou pou klinik vaksinasyon sa a oswa pou w pran vaksen an nan nenpòt sit vaksinasyon ki nan kominote BMC a pandan lè nòmal yo sou BMC.org. Klinik vaksinasyon pou vakans lan ap fèt nan BMC, nan Bilding Dowling, nan etaj anba a (nan rantre ki nan 850 Harrison Ave.).

Vaksen pou Timoun yo Disponib nan tout Sit Vaksinasyon BMC

Vaksen yo disponib nan tout sit vaksinasyon BMC pou tout moun ki mwens pase 18 lane, li gen ladan l timoun ki gen 5 jiska 11 lane.

Timoun ki nan gwoup laj sa a kapab pran vaksen yo sou tout kanpis ak sit vaksinasyon ki nan kominote BMC a, oswa nan nenpòt evènman pou vaksinasyon k ap fèt nan menm moman an, gen anpil nan yo ki fèt nan lekòl lokal yo. Timoun yo kapab pran vaksen an tou, pandan vizit kontwòl lakay pedyat BMC a.

Paran oswa Responsab Legal la gen obligasyon pou li bay konsantman l pou tout timoun ki gen mwens pase 18 lane. Si w paka vini avèk timoun ou a pandan vaksinasyon an pou bay konsantman w, ou kapab ranpli fòm konsantman an sou Mass.gov.

Nou konnen ou ka gen kesyon pou w poze sou posibilite pou fè timoun ou an pran vaksen an ak sou posibilite pou vaksinasyon an gen efè sekondè. Pou pifò moun, li gen ladan l timoun ki gen mwens pase 18 lane, se pi bon chwa a lè w pran vaksen kont COVID la pi bonè ou kapab, epi sa ap ede nou repran lekòl, travay, ak lavi sosyal ak plis sekirite. Tanpri, al wè pedyat timoun ou an si ou genyen kesyon sou vaksen COVID-19 yo.

Yo rekòmande vaksen Boustè kont COVID-19 la pou tout moun ki gen plis pase 18 lane

Kounya yo rekòmande dòz Boustè pou COVID-19 la pou tout moun ki gen plis pase 18 lane ki te:

  • Resevwa yon dòz vaksen COVID-19 la Johnson & Johnson (J&) sa gen omwen de (2) mwa.

OSWA

  • Resevwa de (2) dòz vaksen COVID-19 Pfizer oswa Moderna, epi ou te resevwa dezyèm dòz la sa gen plis pase sis (6) mwa.

Ou kapab pran vaksen boustè a nan tout klinik vaksinasyon BMC, ansanm ak lòt klinik vaksinasyon ki nan Massachusetts ak nan lokal famasi tankou CVS ak Walgreens. Ou kapab planifye yon randevou pou pran yon vaksen boustè nan sit vaksinasyon ki nan kominote BMC pandan w ap klike la oswa pran yon boustè pandan w ap rantre.